• (+976) 11-312458
  • mongolia.ozone@gmail.com
Хамтын ажиллагаа
БОАЖЯ-ны Озоны үндэсний алба нь олон улсын байгууллага, төрийн захиргаа, хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон аж үйлдвэрийн холбоодтой хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, озон задалдаг болон түүний орлуулах бодисын хууль эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх, озоны давхарга, уур амьсгалын өөрчлөлтөд халгүй шинэ техник технологийг сурталчлах, аж үйлдвэрийн салбарын хүний нөөцийг бэхжүүлэх, тэдэнд сургалт, уулзалт зохион байгуулах чиглэлээр идэвхтэй, үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж байна. 
 
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД: 

Дотоод

2021-06-28 12:46:38